Nasze przedszkole realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

a-book-g1c256e01d_1920.jpg

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2021/22 przystąpiło do: Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promocja placówki oświatowej;

m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Realizacja Projektu w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowana jest od 20.09.2021r. do 31.05.2022r.

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" moduły:

  1. Czytamy razem z Małym Misiem
  2. Kodujemy razem z Małym Misiem
  3. Opowiem Wam o Polsce
  4. Misiowe recepty na pozytywne myślenie
  5. Bajarz misiowy
  6. Misiowe zajęcia pod chmurką

Koordynatorem w placówce jest Edyta Szymańska.

Powrót na początek strony