Deklaracja dostępności serwisu Miejskie Przedszkole Nr 13

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 13 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskie Przedszkole Nr 13.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. - Niektóre obrazki nie posiadają altów – są one sukcesywnie uzupełniane

Wyłączenia:

Niektóre obrazki nie posiadają altów – są one sukcesywnie uzupełniane

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola Justyna Jeżak, adres poczty elektronicznej mp13@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 64 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Puławach

Adres organu odwoławczego: ul. Skłodowskiej 7B, 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: mp13@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 48 81 458 64 21

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach zlokalizowane jest przy ul. Skłodowskiej 7B. Przedszkole stanowi budynek parterowy, wolnostojący, w części podpiwniczony. Otoczony ogrodem. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • Aby wejść do przedszkola należy pokonać trzy schody i furtkę otwieraną ręcznie, za którą znajduje się szeroki chodnik wyłożony kostką brukową . Schody posiadają podjazd niedostosowany do rozstawu kół w wózku inwalidzkim czy wózku do przewozu dzieci
 • Wejście główne do budynku przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów i personelu znajduje się bezpośrednio od strony deptaku przy ulicy . Przy wejściu głównym po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich a po prawej stronie od drzwi znajduje się dzwonek, którym należy zasygnalizować potrzebę kontaktu z pracownikami przedszkola.
 • Wejście tylne do budynku od strony parkingu przeznaczone jest dla pracowników kuchni i dostawców.
 • Drzwi wejściowe jak i wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość, która umożliwia przemieszczanie się wózków inwalidzkich.
 • Brak progów wejściowych do pomieszczeń znajdujących się w budynku
 • Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Ogród przedszkolny dostosowany jest do dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
 • Sale zajęć znajdują się na jednym poziomie: parterze
 • Wszystkie gabinety specjalistyczne, kuchnia znajdują się na parterze.
 • Szatnie dzieci znajdują się na parterze.
 • Od strony ulicy Skłodowskiej znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowymi dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 • Do placówki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren przedszkola z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub z psem przewodnikiem  nie zwalnia osoby niepełnosprawnej                        z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.
 • Na parkingu znajdującym się na placu gospodarczym od strony kuchni jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Budynek posiada podjazd do przemieszczania się osób niepełnosprawnych
 • Ciągi komunikacyjne są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych lub słabowidzących
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego
 • Przedszkole nie posiada pętli indukcyjnych i aplikacji moblinych

Inne informacje i oświadczenia

Informacje dodatkowe

kontakt z przedszkolem:

 •  telefoniczny pod numerem 81 458 64 20
 •  mailowy: e-mail: mp13@um.pulawy.pl                           
 •  listowny na adres: Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach, ul. Skłodowskiej 7B, 24-100 Puławy

Uwaga!

Rodzice komunikują się z nauczycielami i specjalistami poprzez wspólnie ustalone komunikatory. Korespondencje oraz wszelkie zapytania i dokumenty należy wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się na furtce wejściowej do przedszkola lub wysyłać na adres e-mail przedszkola: mp13@um.pulawy.pl 

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami przedszkola należy umówić się na spotkanie telefonicznie. Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Jednocześnie z uwagi na bezpieczeństwo wskazane jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami na rzecz kontaktów drogą telefoniczną lub e-mailową. Kontakt telefoniczny: 81 458 64 20 lub e-mail: mp13@um.pulawy.pl

Powrót na początek strony